Reklamacijski postupak

Ovaj reklamacijski postupak uređen je prema Građanskom zakoniku i Zak. o zaštiti potrošača te se odnosi na robu široke potrošnje (u daljnjem tekstu samo "roba"), na koju se primjenjuju prava iz odgovornosti za nedostatke robe (u daljnjem tekstu samo "reklamacija").

Prodavatelj je trgovačko društvo Web Retail s.r.o., sa sjedištem Husinecká 903/10, 13000, Prag, MB: 28876431, OIB: CZ 28876431, upisano u Trgovačkom registru koji se vodi kod Gradskog suda u Pragu, odjeljak C, uložak 150602.

Kupac je subjekt koji je s prodavateljem sklopio Ugovor o kupovini robe.

Prema kupcu koji nije potrošač, prodavatelj može primjereno primijeniti ovaj reklamacijski postupak, inače su prava koja proizlaze iz odgovornosti za nedostatke uređena u ugovoru o kupoprodaji i Trgovačkom zakonu.

Sadržaj

 1. Primjena prava zbog neispravne izvedbe
 2. Jamstveni uvjeti
 3. Prava koja proizlaze iz jamstva
 4. Rješavanje reklamacije
 5. Konačne odredbe

1. Primjena prava zbog neispravne izvedbe

Vidjeti odgovarajući stavak uvjeta poslovanja.

2. Jamstveni uvjeti

Ako nakon primitka robe kupac u jamstvenom roku utvrdi nedostatke na robi, kupac može primijeniti svoju ovlaštenu reklamaciju.

Trajanje jamstvenog roka uređeno je u valjanim odredbama zakona. Ukoliko nije drukčije naznačeno, jamstvo traje 24 mjeseca i počinje danom primitka robe.

Napominjemo, da se na neku vrstu robe u skladu s odredbama čl. 2167. slovo d) Građanskog zakonika jamstveni rok od dvadeset i četiri mjeseca, odn. dvanaest mjeseci od primitka robe ne primjenjuje. Posebice se radi o robi koja zbog naravi stvari ne može izdržati po cijelo vrijeme trajanja jamstva, tj. naročito lampe za projektore i druga slična roba koju na web sučelju nudimo. Nefunkcionalnost iste robe nakon isteka vijeka trajanja iste ne može se smatrati nedostatkom, znači nakon isteka vijeka trajanja takve robe ne mogu se primjenjivati prava zbog neispravne izvedbe. Ako ispred robe nije drukčije naznačeno, vijek trajanja lampa za projektore je tri mjeseca / 2000 sati rada pod savršenim uvjetima. Više informacija naći ćete u članku Koliko dugo izdrži da svijetli rezervna lampa?

Prodavatelj odgovara za nedostatke koje roba pokazuje pri primitku te za nedostatke na materijalu ili greške iz proizvodnje koje će se pojaviti nakon primitka u jamstvenom roku.

Jamstveni rok se produljuje za razdoblje tijekom kojega je roba bila na popravku u sklopu jamstva. U slučaju zamjene robe za novu robu u jamstvenom roku, ne počinje vrijediti novo jamstvo. Prava koja proizlaze iz odgovornosti na nedostatke robe, za koju vrijedi jamstveni rok, prestaju vrijediti ako nisu primijenjena u trajanju jamstva.

Jamstvo se ne može primijeniti u slijedećim slučajevima:

 • Ako je za reklamiranu robu prije datuma primjene reklamacije istekao jamstveni rok - jamstvo je prestalo vrijediti.
 • Nedostatak uzrokovan zbog neprikladnog korištenja robe, ili njegovim mehaničkim, toplinskim i kemijskim oštećenjem.
 • Nedostatak uslijed korištenja robe pod uvjetima koji zbog temperature, prašnjavosti, vlažnosti, kemijskih i mehaničkih utjecaja okoline ne odgovaraju onima koje je prodavatelj ili proizvođač izravno odredio.
 • Nedostatak uzrokovan zbog ne poštivanja uputa određenih od strane proizvođača.
 • Nedostatak uzrokovan zbog nepravilne instalacije, rada, rukovanja, postupanja ili zanemarivanja brige za robu.
 • Nedostatak uzrokovan uslijed vršenja neovlaštene izmjene na robi ili zbog drugih promjena bez odobrenja proizvođača.
 • Nedostatak uzrokovan priključenjem u električnu mrežu koja ne odgovara mjerodavnoj normi ČSN.
 • Ako je roba oštećena uslijed elementarne nepogode ili više sile.
 • Jamstvo se ne odnosi na trošenje stvari uslijed korištenja iste.

Ova ograničenja ne vrijede, ako su karakteristike robe koja je suprotno gore naznačenim uvjetima od strane kupca i prodavatelja izričito dogovorena, izmijenjena ili ih je prodavatelj deklarirao, eventualno ako se ista mogu predviđati glede vršene reklame ili uobičajenog načina korištenja robe.

Kupac koji nije potrošač obvezan je, te se kupcu koji je potrošač preporuča da neposredno prilikom dostave robe zajedno s prijevoznikom provjeri stanje pošiljke (broj paketa, cjelovitost trake, oštećenje kutije). Kupac ima pravo odbiti preuzimanje pošiljke koja nije u skladu s ugovorom o kupoprodaji, primjerice ukoliko pošiljka nije cjelovita ili je oštećena. U slučaju da tako oštećenu pošiljku kupac od prijevoznika preuzme, potrebno je da oštećenje opiše u protokolu o primopredaji koji je dobio od prijevoznika.

Necjelovitu ili oštećenu pošiljku molimo odmah javite putem e-maila na adresu info@projektori-lampe.hr, sa prijevoznikom sačinite protokol o šteti te isti bez odgode pošaljite prodavatelju.

3. Prava koja proizlaze iz jamstva

Potrošač prilikom primjene jamstva ima:

 • ako se radi o otklonjivom nedostatku pravo na besplatno, pravilno i pravodobno otklanjanje nedostatka, pravo na zamjenu defektne robe ili pokvarenih dijelova, ako je to glede naravi kvara pretjerano te ako takav postupak nije moguć, ima pravo na odgovarajući popust od kupovne cijene ili može ugovor raskinuti,
 • ako se radi o neotklonjivom nedostatku koji onemogućuje redovno korištenje robe pravo na zamjenu neispravne robe ili može ugovor raskinuti,
 • ako se radi o otklonjivim nedostacima većeg broja ili u više navrata te koji onemogućuju redovno korištenje robe pravo na zamjenu neispravne robe ili može ugovor raskinuti,
 • ako se radi o neotklonjivim nedostacima te ukoliko ne zahtjeva zamjenu robe pravo na odgovarajući popust od kupovne cijene ili može ugovor raskinuti.

4. Rješavanje reklamacije

 1. Mjesto primjene reklamacije je poslovnica tvrtke Web Retail s.r.o. U takvom slučaju molimo da nas kontaktirate putem e-maila, ili telefonski radi dogovora o daljnjem postupku.
 2. U slučaju da se prodavatelj odluči poslati robu natrag u njegovu poslovnicu, u interesu kupca je da robu zapakira u prikladan materijal koji će dovoljno robu štititi i koji ispunjava zahtjeve za prijevoz krhke robe te pošiljku obilježi pripadajućim simbolima
  • Molimo da uz pošiljku priložite popunjeni obrazac za reklamaciju (MS Word | PDF)
  • Preporučamo pošiljku osigurati.
  • Robu za reklamaciju pošaljite na adresu: Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Republika Češka
 3. U slučaju slanja robe prodavatelju u svrsi reklamacije za opasnost štete na robi ili njen gubitak snosi kupac, čak do primitka reklamirane robe od strane prodavatelja.
 4. Djelatnici servisnog centra ili naše poslovnice nakon izvršenja reklamacije pozvat će kupca da preuzme popravljenu robu ili će ju automatski poslati natrag kupcu.
 5. Uvijek je potrebno sačiniti pisani zapisnik o utvrđenim nedostacima i obliku otklanjanja istih, preporučamo kupcu da zapisnike čuva u vremenu trajanja jamstvenog roka.
 6. Ako reklamacija nije utemeljena (vidjeti stavak 2.), prodavatelj će u pisanom obliku razlog za odbijanje reklamacije navesti u reklamacijski postupak. Kupac u takvom slučaju nema pravo na naknadu nužnih troškova koji su mu nastali uslijed primjene prava radi odgovornosti za nedostatke.
 7. O reklamaciji će prodavatelj odmah donijeti odluku, u težim slučajevima do 3 radna dana. U ovaj rok se ne ubraja vrijeme primjereno prema vrsti proizvoda ili usluge koje je potrebno za stručnu procjenu nedostatka. Reklamacija uključujući nedostatak bit će riješena bez nepotrebne odgode, najkasnije u roku 30 kalendarskih dana od dana primjene reklamacije, ako se prodavatelj i kupac ne dogovore drukčije.
 8. Tijek roka za rješavanje reklamacije se obustavlja u slučaju da Prodavatelj nije zaprimio sav materijal potreban za rješavanje reklamacije, a to sve dok potreban materijal ne bude dostavljen.
 9. Kupac ima pravo na naknadu opravdanih troškova u svezi primjene utemeljene reklamacije. Takvi troškovi smatraju se kao najmanje nužni. Posebice se radi o poštarini za slanje reklamacije. U ove troškove ne mora spadati put vozilom za primjenu reklamacije ili ekspresni prijevoz te drugi slični troškovi. Molimo Vas da šaljete reklamacije putem poštanske usluge „Prioritetno preporučeno pismo u međunarodnom prometu“. Troškove slanja reklamacije prema prethodnoj rečenici uvijek smatramo za opravdano nastale troškove.
 10. Prodavatelj će potrošaču izdati potvrdu o tome kada je potrošač reklamaciju primijenio, što je njen sadržaj i koji način za njeno rješavanje zahtjeva. Prodavatelj će također potrošaču izdati potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, uključujući potvrdu o izvršenju popravka i vremenu trajanja iste. U slučaju odbijanja reklamacije prodavatelj će potrošaču izdati pisano obrazloženje zašto je ista odbijena.

5. Konačne odredbe

Ovaj reklamacijski postupak ima učinak od 1.1.2014. Izmjene reklamacijskog postupka pridržane.

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV