Uvjeti poslovanja

rgovačkog društva Web Retail s.r.o., sa sjedištem Husinecká 903/10, Prag 3, 130 00, Republika Češka, MB: 28876431

upisano u Trgovačkom registru koji se vodi kod Gradskog suda u Pragu, odjeljak C, uložak 150602

za prodaju robe putem on-line trgovine postavljene na internetskoj adresi

Projektori-Lampe.hr

Sadržaj

 1. Uvodne odredbe
 2. Korisnički račun
 3. Sklapanje ugovora o kupoprodaji
 4. Cijena robe i uvjeti plaćanja
 5. Raskid ugovora o kupoprodaji
 6. Prijevoz i dostava robe
 7. Prava na neispravno izvršenje
 8. Druga prava i obveze ugovornih strana
 9. Zaštita osobnih podataka
 10. Odgovornost i širenje sadržaja
 11. Elektronički zapisi prodaje
 12. Dostava
 13. Konačne odredbe

Pitanja u svezi jamstva i rješavanja reklamacija obrađuje naš reklamacijski postupak.

1. UVODNE ODREDBE

 • 1.1. Ovi opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu samo “uvjeti poslovanja”) trgovačkog društva Web Retail s.r.o., sa sjedištem Husinecká 903/10, matični broj: 28876431, upisano u Trgovačkom registru koji se vodi kod Gradskog suda u Pragu, odjeljak C, uložak 150602 (u daljnjem tekstu samo “Prodavatelj”) u skladu s odredbama čl. 1751. st. 1. Zakona br. 89/2012 Zb., Građanski zakonik (u daljnjem tekstu samo “Građanski zakonik”) uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze prema ili temeljem ugovora o kupoprodaji (u daljnjem tekstu samo “Ugovor o kupoprodaji”) koji je sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu samo “Kupac”) putem internetske trgovine Prodavatelja. Prodavatelj je vlasnik internetske trgovine na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi Projektori-Lampe.hr (u daljnjem tekstu samo “web stranica”), a to putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu samo “web sučelje trgovine”). 
 •  
 • 1.2 Opći uvjeti poslovanja ne odnose se na slučajeve ukoliko je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja prilikom naručivanja robe pregovara u sklopu svoje poslovne djelatnosti ili u sklopu svoje samostalne slobodne profesije. Navođenjem MB kao podatka na fakturi prilikom naručivanja robe, kupac izjavljuje da kupuje u sklopu svoje slobodne profesije. 
 •  
 • 1.3 Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja moguće je sporazumjeti u ugovoru o kupoprodaji. Dogovori koji odstupaju u ugovoru o kupoprodaji imaju prednost pred odredbama uvjeta poslovanja. 
 •  
 • 1.4 Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji i uvjeti poslovanja sačinjeni su na hrvatskom jeziku. Ugovor o kupoprodaji moguće je sklopiti na hrvatskom jeziku. 
 •  
 • 1.5 Tekstualnu verziju uvjeta poslovanja prodavatelj može mijenjati ili dopunjavati. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale u vremenu učinka prethodne verzije uvjeta poslovanja.

2. KORISNIČKI RAČUN

 • 2.1 Na temelju prijave kupca na web stranici kupac će imati pristup svom korisničkom sučelju. Sa svog korisničkog sučelja kupac može naručivati robu (u daljnjem tekstu samo “korisnički račun”). Kupac može naručivati robu i bez prijave izravno sa web sučelja trgovine.
 •  
 • 2.2 Prilikom registracije na web stranici i kod naručivanja robe kupac je obvezan unijeti sve podatke točne i istinite. Podatke unijete u korisnički račun kupac je obvezan prilikom bilo koje promjene istih ažurirati. Podatke koje je kupac unio u korisnički račun i kod naručivanja robe prodavatelj smatra točnim.
 •  
 • 2.3 Pristup u korisnički račun osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je obvezan držati u tajnosti sve informacije neophodne za pristup u korisnički račun. 
 •  
 • 2.4 Kupac nije obvezan omogućiti korištenje korisničkog računa trećim osobama. 
 •  
 • 2.5 Prodavatelj može izbrisati korisnički račun pogotovo kada kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od 1 godine, ili ako je kupac prekršio svoje obveze iz ugovora o kupoprodaji (uključujući uvjete poslovanja). 
 •  
 • 2.6 Kupac uzima na znanje, da korisnički račun ne mora biti neprekidno dostupan, a to osobito s obzirom na nužno održavanje hardvera i softvera prodavatelja, ili u slučaju nužnog održavanja hardvera i softvera trećih osoba.

3. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

 • 3.1 Sva prezentacija robe koja je stavljena na web sučelje trgovine samo je informativne naravi te prodavatelj nije obvezan sklopiti ugovor o kupoprodaji u svezi iste robe. Uredba čl. 1732. st. 2. Građanskog zakonika neće se primjenjivati. 
 •  
 • 3.2 Web sučelje trgovine sadrži podatke o robi, uključujući navođenje cijena pojedine robe. Cijene robe uključuju porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Cijene robe ostaju vrijediti sve dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava prodavatelja sklopiti Ugovor o kupoprodaji po pojedinačno dogovorenim uvjetima. 
 •  
 • 3.3 Web sučelje trgovine također sadrži podatke o naknadama za pakiranje i dostavu robe. Podaci o naknadama za pakiranje i dostavu robe navedene na web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kad se roba dostavlja na području Hrvatske. 
 •  
 • 3.4 Kod naručivanja robe kupac popunjava obrazac za narudžbu na web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu uglavnom sadrži podatke o:
  • 3.4.1 naručenoj robi (naručenu robu „dodaje” kupac u elektroničku košaricu za kupnju na web sučelju trgovine),  
  • 3.4.2 načinu plaćanja kupovne cijene, podatke o željenom načinu dostave naručene robe te  
  • 3.4.3 podatke o naknadama za pakiranje i dostavu robe (u daljnjem tekstu zajedno samo “narudžba”). 
  •  
 • 3.5 Prije slanja narudžbe prodavatelju kupac ima mogućnost provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu, a to i glede mogućnosti utvrđivanja i ispravljanja grešaka koje su nastale kod unošenja podataka u narudžbu. Narudžbu kupac šalje prodavatelju tako da klikne na gumb „POŠALJI NARUDŽBU“. Podatke navedene u narudžbi prodavatelj će smatrati točnim. Prodavatelj će neposredno nakon stizanja narudžbe poslati kupcu potvrdu na adresu e-pošte kupca koju je naveo u korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu samo “elektronička adresa kupca”). 
 •  
 • 3.6 Prodavatelj uvijek ima pravo s obzirom na narav narudžbe (količina robe, iznos kupovne cijene, pretpostavljeni troškovi dostave) zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (primjerice u pisanom obliku ili telefonom). 
 •  
 • 3.7 Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje u trenutku primitka narudžbe (prihvata) od strane prodavatelja, koje će prodavatelj ručno poslati kupcu na adresu e-pošte kupca nakon što provjeri narudžbu. Za prihvat narudžbe ne smatra se poruka kojom se potvrđuje primitak narudžbe, ista se šalje automatski putem e-pošte u trenutku kada je kupac narudžbu poslao. Ako do primitka narudžbe ne dođe, ugovor će biti sklopljen u trenutku kada kupac naručenu robu preuzme. 
 •  
 • 3.8 U slučaju da od strane prodavatelja dođe do očite tehničke greške za navođenje cijene robe na web sučelju trgovine ili tijekom naručivanja, prodavatelj nije dužan dostaviti kupcu robu za tu očito pogrešnu cijenu, čak i ako je kupac dobio potvrdu o prihvatu narudžbe sukladno tim uvjeta poslovanja. U tom slučaju prodavatelj zadržava pravo raskida ugovora. 
 •  
 • 3.9 Ukoliko cijena navedena pored robe na web sučelju trgovine ili u trenutku naručivanja iste više ne vrijedi, prodavatelj je dužan o toj činjenici kupca odmah obavijestiti. Ako još uvijek narudžba kupca nije zaprimljena, prodavatelj nije dužan sklopiti ugovor. 
 •  
 • 3.10 Kupac je suglasan s korištenjem komunikacijskih sredstava na daljinu radi sklapanja ugovora o kupoprodaji. Troškovi koji kupcu nastanu uslijed korištenja komunikacijskih sredstava na daljinu, u svezi sklapanja ugovora o kupoprodaji (troškovi za internetsko priključenje, troškovi za telefonske pozive) kupac plaća sam, ovi troškovi se ne razlikuju od osnovne stope.

4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

 • 4.1 Cijenu robe i troškove u svezi dostave robe sukladno ugovoru o kupoprodaji kupac može prodavatelju platiti na sljedeće načine:
  • bezgotovinski prijenosom na račun prodavatelja: IBAN: DE18 8505 0300 3100 4008 86, BIC-Code: OSDDDE81, koji se vodi kod poduzeća: Ostsächsische Sparkasse Dresden, Njemačka (u daljnjem tekstu samo “račun prodavatelja”)  
  • pouzećem u gotovini na mjestu dostave koje je kupac naveo u narudžbi; 
  • bezgotovinski putem platnog sustava Pay Pal; 
  • bezgotovinski kreditnom karticom.    
 •  
 • 4.2 Zajedno s kupovnom cijenom kupac je također obvezan prodavatelju platiti troškove u svezi pakiranja i dostave robe u dogovorenom iznosu. Osim ako izričito nije navedeno drukčije, nabavna cijena dalje znači i troškove u svezi dostave robe.  
 •  
 • 4.3 Prodavatelj od kupca obično ne zahtjeva polog ili drugo slično plaćanje. Kod narudžbi visoke vrijednosti prodavatelj zadržava pravo zahtijevati polog. Ovo ne isključuje odredu čl. 4.6. uvjeta poslovanja glede obveze plaćanja kupovne cijene robe unaprijed.  
 •  
 • 4.4 U slučaju gotovinskog plaćanja ili plaćanja pouzećem, kupovna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupovna cijena se plaća u roku od 14 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
 •  
 • 4.5 U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je obvezan platiti kupovnu cijenu robe i navesti poziv na broj platitelja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja obveza kupca platiti kupovnu cijenu bit će ispunjena u trenutku prispijeća odgovarajućeg iznosa na račun prodavatelja. 
 •  
 • 4.6 Prodavatelj ima pravo, posebice u slučaju da kupac nije dodatno potvrdio svoju narudžbu (čl. 3.6,), zahtijevati naplatu ukupne kupovne cijene još prije slanja robe kupcu. Uredba čl. 2119. st. 1. Građanskog zakonika se neće koristiti. 
 •  
 • 4.7 Mogući popusti cijena robe od strane prodavatelja prema kupcu ne mogu se kombinirati. 
 •  
 • 4.8 Ako je to u trgovačkom odnosu uobičajeno ili ako je tako propisano u opće obvezujućim pravnim aktima, prodavatelj će vezano za plaćanja izvršena na temelju ugovora o kupoprodaji izdati kupcu porezni dokument - fakturu. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument – fakturu, prodavatelj će izdati kupcu nakon što uplati cijenu robe te će isti poslati u elektronskom obliku na elektroničku adresu kupca, ili u papirnatom obliku u pošiljci zajedno s robom. 
 •  
 • 4.9 Kupac uzima na znanje da se nakon izdavanja poreznog dokumenta – fakture, podaci koje je dao u tu svrhu kasnije ne mogu mijenjati.

5. RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

 • 5.1 Kupac uzima na znanje, da sukladno odredbi čl. 1837. Građanskog zakonika, osim ostalog nije moguće raskinuti ugovor o kupoprodaji za isporuku robe koja je izmijenjena po želji kupca ili za njegovu osobu, od ugovora o kupoprodaji robe koja podliježe brzom kvarenju, kao i robe koja je nakon dostave nepovratno pomiješana s drugom robom, od ugovora o kupoprodaji za isporuku robe u zatvorenom omotu koju je potrošač iz omota izvadio te ju zbog higijenskih razloga nije moguće vratiti, kao i od ugovora o kupoprodaji za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog programa, ako je oštetio njihov izvorni omot. 
 •  
 • 5.2 Ako se ne radi o slučaju navedenom u čl. 5.1. ili o drugom slučaju kada ugovor o kupoprodaji nije moguće raskinuti, sukladno čl. 1829. st. 1. Građanskog zakonika ima pravo ugovor o kupoprodaji raskinuti, a to u roku do četrnaest (14) dana od preuzimanja robe, naime, ako je predmet ugovora o kupoprodaji nekoliko vrsta robe ili isporuka nekoliko dijelova, isti rok počinje od dana primitka zadnje dostave robe. Raskid ugovora o kupoprodaji potrebno je poslati prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Raskid ugovora o kupoprodaji kupac osim ostalog može poslati i na adresu poslovnice prodavatelja Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Republika Češka ili na adresu e-pošte prodavatelja info@projektori-lampe.hr. U svrsi raskida ugovora o kupoprodaji potrošač može koristiti uzorak obrasca (MS Word | PDF).
 •  
 • 5.3 U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji sukladno čl. 5.2. uvjeta poslovanja, ugovor o kupoprodaji raskida se od početka. Kupac je dužan vratiti robu prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od raskida ugovora o kupoprodaji. Ukoliko kupac raskine ugovor o kupoprodaji snosi troškove u svezi povratka robe prodavatelju, čak i u slučaju kada robu zbog njene prirode nije moguće vratiti kao uobičajenu poštansku pošiljku. 
 •  
 • 5.4 U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji sukladno čl. 5.2. uvjeta poslovanja, prodavatelj je dužan vratiti novčana sredstva primljena od kupca u roku do četrnaest (14) dana od raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca, a to na isti način na koji ih je od kupca zaprimio. Prodavatelj je također ovlašten vratiti naknadu kupca već prilikom povratka robe kupca ili na drugi način, ako će kupac sa time biti suglasan i ne nastanu mu dodatni troškovi. U slučaju kada kupac raskine ugovor o kupoprodaji, prodavatelj nije obvezan vratiti kupcu zaprimljena novčana sredstva ranije nego mu kupac robu vrati nazad ili dok ne dokaže da je prodavatelju robu poslao. 
 •  
 • 5.5 Ako je kupac odabrao drukčiji nego najjeftiniji način dostave robe koji prodavatelj nudi, prodavatelj će kupcu vratiti troškove za dostavu robe u iznosu koji odgovara najjeftinijem načinu za dostavu robe.
 •  
 • 5.6 Zahtjev za naknadu štete nastale na robi prodavatelj je ovlašten jednostrano uračunati u odnosu na zahtjev za povrat kupovne cijene.
 •  
 • 5.7 Prodavatelj zadržava pravo raskinuti ugovor o kupoprodaji u sljedećim slučajevima:
  • tehničkom greškom na web sučelju trgovine navedena je očito pogrešna cijena robe (točka 3.8. ovih uvjeta poslovanja);
  • robu zbog objektivnih uzroka (posebice stoga što se roba više ne proizvodi, dobavljač je prestao dostavljati u HR itd.) nije moguće po izvornim uvjetima dostaviti;
  • izvršenje postaje objektivno nemoguće ili je nezakonito.
 •  
 • 5.8 U slučaju da se dogodila neka od činjenica sukladno točki 5.6., prodavatelj je dužan o raskidu ugovora o kupoprodaji kupca neposredno obavijestiti. Raskid prema kupcu stupa na snagu u trenutku kada mu je isti dostavljen. Ako je kupac u cijelosti ili djelomično uplatio kupovnu cijenu, prodavatelj će mu vratiti zaprimljeni iznos, a to na isti način na koji je primatelj od kupca zaprimio, ili bezgotovinski na račun naznačen kupcem. Prodavatelj će vratiti novac u roku od 14 dana od raskida ugovora o kupoprodaji.
 •  
 • 5.9 Ako je zajedno s robom kupac dobio poklon, tada je ugovor o darivanju između prodavatelja i kupca sklopljen pod raskidnim uvjetom, ukoliko dođe do raskida ugovora o kupoprodaji od strane kupca, u tom slučaju ugovor o darivanju gubi učinak te je kupac zajedno s robom obvezan prodavatelju vratiti i dostavljeni poklon. 
 •  
 • 5.10 Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji se ne odnosi na slučajeve navedene u točki 1.2.

6. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

 • 6.1 U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove u svezi istog načina prijevoza. 
 •  
 • 6.2 Ako je prodavatelj prema ugovoru o kupoprodaji obvezan robu dostaviti na mjesto dostave koje je kupac naveo u narudžbi, kupac je obvezan robu preuzeti pri njenoj dostavi. 
 •  
 • 6.3 Rok za dostavu naznačen na web sučelju trgovine počinje tek nakon primitka uplate, osim plaćanja pouzećem i na fakturu s dospijećem. 
 •  
 • 6.4 U slučaju da je zbog razloga sa strane kupca robu potrebno dostavljati u više navrata ili na drukčiji način od onog koji je naveden u narudžbi, kupac je obvezan platiti troškove koji nastanu u svezi dostave robe u više navrata, odnosno troškove koji se odnose na drukčiji način dostave. 
 •  
 • 6.5 Prilikom primitka robe od prijevoznika kupac je obvezan provjeriti cjelovitost omota robe te u slučaju bilo kakvog oštećenja isto odmah javiti prijevozniku. U slučaju da na omotu utvrdi oštećenja koje potvrđuje neovlaštenu provalu u pošiljku, kupac nije dužan od prijevoznika pošiljku preuzeti. 
 •  
 • 6.6 Roba izvan područja EU se isporučuje u skladu s uvjetima dostave DAP - s dostavom na mjesto odredišta (Incoterms 2010). Prodavatelj snosi rizike čak do navedenog mjesta odredišta. Prodavatelj je dužan robu na izvozu cariniti. Prodavatelj je dužan robu na uvozu cariniti. 
 •  
 • 6.7 Druga prava i obveze stranaka prilikom prijevoza robe mogu biti uređena u posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih prodavatelj izda. 

7. PRAVA NA NEISPRAVNO IZVRŠENJE

 • 7.1 Prava i obveze ugovornih strana glede prava na neispravno izvršenje uređuju se odgovarajućim općim aktima (prvenstveno odredbama čl. 1914. do 1925., čl. 2099. do 2117. i čl. 2161. do 2174. Građanskog zakonika i Zakona br. 634/1992 Zb., o zaštiti potrošača, pročišćeni tekst akata). 
 •  
 • 7.2 Prodavatelj odgovara kupcu da roba prilikom primitka nema nikakve nedostatke. Prodavatelj posebice odgovara kupcu da u trenutku kada je kupac robu primio:
  • 7.2.1 roba ima osobine koje su stranke sporazumjele, ukoliko sporazum ne postoji, da ima takve osobine koje je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje kupac očekuje s obzirom na narav robe i temeljem vršenog oglašavanja,  
  • 7.2.2 roba je pogodna u svrhu koju za njezinu uporabu prodavatelj navodi ili u koju se roba ovakve vrste najčešće koristi,  
  • 7.2.3 odgovara kvaliteti ili izvedbi prema dogovorenom uzorku ili predlošku, ukoliko su kvaliteta ili izvedba namijenjeni prema dogovorenom uzorku ili predlošku, 
  • 7.2.4 je roba u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini te 
  • 7.2.5 roba odgovara zahtjevima zakonskih akata.
  •  
 • 7.3 Odredbe iz čl. 7.2 uvjeta poslovanja se ne odnose na robu koja se prodaje po nižoj cijeni zbog greške, uslijed čega je niža cijena dogovorena, na habanje robe koje je uzrokovano uobičajenim korištenjem, kod rabljene robe s greškom odgovarajući mjeri uporabe ili habanju koje je roba imala prilikom primitka od strane kupca, ili ako je to očito od naravi robe. 
 •  
 • 7.4 U slučaju pojave nedostatka tijekom šest mjeseci od primitka robe, smatrat će se da je roba imala nedostatak već u vremenu njene dostave. Kupac može primijeniti pravo na nedostatak koji se pojavi kod robe široke potrošnje u roku od dvadeset i četiri mjeseca od primitka. Lampe za projektore su roba široke potrošnje s ograničenim vijekom trajanja, što znači 2000 sati (3 mjeseca), ukoliko nije drukčije navedeno. Istek vijeka trajanja robe smatra se za trošenje robe uslijed uobičajenog korištenja. Više vidjeti reklamacijski postupak.
 •  
 • 7.5 Pravo zbog neispravne izvedbe kupac primjenjuje kod prodavatelja na adresi njegove poslovnice Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Republika Češka, na istoj je prijem reklamacije moguć s obzirom na asortiman prodane robe, eventualno na sjedištu ili mjestu poduzetništva. Trenutkom primjene reklamacije smatra se trenutak kada je prodavatelj zaprimio reklamiranu robu od kupca. 
 •  
 • 7.6 Druga prava i obveze stranaka u svezi odgovornosti prodavatelja za nedostatke rješava reklamacijski postupak.

8. DRUGA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 • 8.1 Kupac stječe vlasništvo nad robom u trenutku plaćanja cijele kupovne cijene robe. 
 •  
 • 8.2 Prodavatelj nije u odnosu prema kupcu vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbe čl. 1826. st. 1. slovo e) Građanskog zakonika. 
 •  
 • 8.3 Rješavanje pritužbi potrošača osigurava prodavatelj putem elektroničke adrese: info@projektori-lampe.hr. Obavijest o izvršenju pritužbe prodavatelj će poslati na elektroničku adresu kupca. 
 •  
 • 8.4 Europski potrošački centar Republika Češka, sa sjedištem Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, internetska adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktno mjesto prema Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 524/2013 od dana 21. svibnja 2013. god. o rješavanju potrošačkih sporova on-line i o izmjeni Uredbe (ES) br. 2006/2004 i smjernice 2009/22/ES (Uredba o rješavanju potrošačkih sporova on-line).  
 •  
 • 8.5 Kupac ovime na sebe preuzima opasnost promjene okolnosti u smislu čl. 1765. st. 2. Građanskog zakonika.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • 9.1 Zaštita osobnih podataka kupca koji je fizička osoba uređena je po Zakonom br. 101/2000 Zb., o zaštiti osobnih podataka, pročišćeni tekst propisa. Prodavatelj je registriran kod Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) pod registarskim brojem​ ​00069867.
 •  
 • 9.2 Kupac uzima na znanje da je svoje osobne podatke obvezan (pri registraciji, u svom korisničkom računu, prilikom narudžbe na web sučelju trgovine) navoditi pravilno i točno te se bez nepotrebne odgode obvezuje obavijestiti prodavatelja o promjeni osobnih podataka. 

10. ODGOVORNOST I ŠIRENJE SADRŽAJA

 • 10.1 Napominjemo da su tekstualne informacije o robi i uslugama na stranicama ove internetske trgovine preuzete od trećih osoba (proizvođača i distributera robe) te mogu sadržavati stvarne ili tehničke nepravilnosti. Također se bez prethodne najave bilo kada mogu promijeniti.
 •  
 • 10.2 Ovime se ne rješavamo svoje dužnosti pravilno obavještavati potrošače o naravi prodavanih proizvoda i usluga.
 •  
 • 10.3 Vlasnik autorskih prava slika proizvoda je upravitelj web stranice. Slike se ne smiju preuzimati i širiti bez prethodne suglasnosti.

11. ELEKTRONIČKI ZAPISI PRODAJE

 • 11.1 Prema Zakonu o zapisu prodaje prodavatelj je obvezan izdati kupcu račun. Također je obvezan prijaviti ostvareni prihod online kod Porezne uprave; u slučaju tehničkog kvara najkasnije u roku od 48 sati.  
 •  
 • 11.2 Nakon slanja narudžbe Kupac je suglasan s izdavanjem i predajom računa u elektroničkom obliku. Račun se dostavlja elektronički putem e-mail pošte u trenutku primitka zabilježene uplate na e-mail adresu Kupca. Na zahtjev Kupca račun se može izdati u papirnatom obliku i dostaviti ili osobno predati Kupcu.

12. DOSTAVA

 • 12.1 Kupcu se može dostavljati na elektroničku adresu kupca.

13. KONAČNE ODREDBE

 • 13.1 Ukoliko se mjesto boravka ili sjedište nalazi izvan Hrvatske, ili ako pravni odnos između stranaka sadrži drukčiji međunarodni element, kupac uzima na znanje, da se odnos između stranaka uređuje u skladu s hrvatskim zakonom. Ako je kupac potrošač te pravni poredak države njegovog prebivališta pruža veću mjeru zaštite potrošača nego hrvatski pravni poredak, bit će mu u pravnim odnosima pružena veća mjera zaštite.  
 •  
 • 13.2 Ako je neka odredba uvjeta poslovanja nevaljana ili neučinkovita, ili ako takva postane, umjesto nevaljane odredbe primjenjivat će se odredba koja je po svom smislu što je moguće više slična nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe ne utječe na valjanost ostalih odredbi.  
 •  
 • 13.3 Ugovor o kupoprodaji uključujući uvjete poslovanja prodavatelj pohranjuje u elektroničkom obliku te isti nisu dostupni.  
 •  
 • 13.4 Kontaktni podaci prodavatelja: adresa za dostavu Web Retail s.r.o., Politických vězňů 1597/19, Prag 1, 110 00, Republika Češka, adresa elektroničke pošte info@projektori-lampe.hr, telefon +420 910 055 666.  

Ako već o lampama znate sve što je potrebno, preostaje samo odabrati ispravnu varijantu za vas

Najbrži vodič izborom lampe

Pronađi lampu u 2 klika

Lampe za projektore

Lampe za TV